Zaštita osobnih podataka

GDPR – Zelene tehnologije d.o.o.
GDPR – ZT

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Narodne novine 42/18

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA d 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
UREDBA EU 2016/679

Propisi iz područja otpada

>> Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 81/20

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/1373/1714/1998/19

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Narodne novine 59/06109/12

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Narodne novine 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07126/10, 31/1146/15

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
Narodne novine 38/08

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
Narodne novine 6/14

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Narodne novine 42/1448/14107/14,139/14,11/20197/20

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
Narodne novine 74/07133/0831/09156/09143/1286/13

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Narodne novine 103/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
Narodne novine 117/14

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Narodne novine 117/14

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Narodne novine 50/15,56/19

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Narodne novine 88/1578/16116/1714/20

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Narodne novine 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13

Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
Narodne novine 88/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Narodne novine 95/1557/20

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Narodne novine 97/157/20

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
Narodne novine 99/15

Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 105/1557/20 

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 111/15

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 133/0631/09156/0945/1286/13

Odluka o izmjenama naknada u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
Narodne novine 40/15, 57/20

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 112/15

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15103/201856/19   

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 125/1590/1660/1872/1881/20

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (arhiva)
Narodne novine 136/0631/09156/0953/1286/1391/13

Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
Narodne novine 20/16

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Narodne novine 69/16

Pravilnik o termičkoj obradi otpada
Narodne novine 75/16

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Narodne novine 113/16

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Narodne novine 40/0631/09156/09111/1186/13

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/1784/19

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 117/17

Pravilnik o gospodarenju otpadom (arhiva)
Narodne novine 23/1451/14121/15132/15

Pravilnik o gospodarenju otpadom (arhiva)
Narodne novine 23/07111/07

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
Narodne novine 22/19

Propisi iz područja zaštite okoliša

Zakon o zaštiti okoliša
Narodne novine 80/13153/1378/1512/18118/18

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
Narodne novine 68/08

Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
Narodne novine 113/08

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
Narodne novine 145/08

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Narodne novine 57/10

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
Narodne novine 14/19

Uredba o okolišnoj dozvoli
Narodne novine 8/145/18

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
Narodne novine 44/14

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Narodne novine 61/143/17

Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
Narodne novine 77/14

Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
Narodne novine 139/14

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
Narodne novine 156/14

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
Narodne novine 87/15

Pravilnik o znaku zaštite okoliša ‘Prijatelj okoliša’
Narodne novine 91/16

Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
Narodne novine 116/16

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
Narodne novine 3/17

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
Narodne novine 31/17

Propisi iz zaštite zraka

Zakon o zaštiti zraka
Narodne novine 130/1147/1461/17, 118/18, 127/19

Program kontrole onečišćenja zraka
Narodne novine 90/19

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 87/12

Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 134/12

Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 76/18

Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
Narodne novine 151/08

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 87/12, 5/17

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
Narodne novine 117/12, 84/17

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 129/1297/13

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Narodne novine 3/13, 79/17

Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 108/1319/17

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Narodne novine 148/13, 52/19

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Narodne novine 90/14

Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
Narodne novine 3/16

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Narodne novine 73/16

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 5/17

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Narodne novine 79/17

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 87/17

Propisi iz zaštite voda

Zakon o vodama
Narodne novine  66/19

Uredba o standardu kakvoće voda
Narodne novine 96/19

Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Narodne novine broj 7/13

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
Narodne novine 26/20

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Narodne novine 74/13140/15

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
Narodne novine 1/11118/12

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Narodne novine 26/20

Propisi iz zaštite tla

Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Narodne novine 20/18115/18

Pravilnik o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta
Narodne novine 47/19

Pravilnik o agrotehničkim mjerama
Narodne novine 22/19

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P 1) i vrijednog obradivog (P 2) poljoprivrednog zemljišta
Narodne novine 23/19

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
Narodne novine 9/14

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
Narodne novine 22/19