Otkup ambalažnog otpada – Reciklažna dvorišta

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) – osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je sudjelovati u sustavu povratne naknade za otpadnu ambalažu. Otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade smatra se staklena, plastična (PET) i metalna (Al/Fe)...

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom!

S današnjim datumom počinje primjena novog Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020). Uključuje velik broj izmjena dosadašnjeg poslovanja, uključujući popunjavanje i izgled postojećih dokumenata, nove obaveze osoba koje upravljaju reciklažnim dvorištima te...