Proizvodi

Usluge

Pojmovnik

 pojmovnik

Kako bismo Vam olakšali snalaženje u području gospodarenja otpadom izradili smo pojmovnik. Ovdje se nalaze najčešće korišteni pojmovi iz područja gospodarenja otpada.Pojam Opis
Gospodarenje otpadom Djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik (NN 94/13).
Otpad Svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.
Komunalni otpad Otpad koji je nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Neopasni otpad Otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava (H) određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
Inertni otpad Otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama.
Opasni otpad Otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava (H) određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
Svojstva opasnog otpada (H) H1 »Eksplozivno«: tvari i pripravci koji mogu eksplodirati pod utjecajem vatre ili koji su osjetljiviji na udarce i trenje od dinitrobenzena.
H2 »Oksidirajuće«: tvari i pripravci koji pokazuju visoko egzotermne reakcije u dodiru s drugim tvarima, posebice zapaljivim tvarima.
H3-A »Jako zapaljivo«:
– tekuće tvari i pripravci koji imaju plamište ispod 21°C (uključujući i izuzetno zapaljive tekućine),
– tvari i pripravci koji se mogu zagrijavati i na kraju zapaliti u dodiru sa zrakom na sobnoj temperaturi bez primjene energije,
– krute tvari i pripravci koji se lako mogu zapaliti u kratkom dodiru s izvorom zapaljenja i koji nakon uklanjanja izvora zapaljenja nastavljaju gorjeti ili se trošiti,
– plinovite tvari i pripravci koji su zapaljivi na zraku kod normalnog tlaka,
– tvari i pripravci koji u dodiru s vodom ili vlažnim zrakom otpuštaju jako zapaljive plinove u opasnim količinama.
H3-B »Zapaljivo«: tekuće tvari i pripravci koji imaju temperaturu plamišta jednaku ili višu od 21 °C odnosno nižu ili jednaku 55 °C.
H4 »Nadražujuće«: nenagrizajuće tvari i pripravci koji u neposrednom, dužem ili ponovljenom dodiru s kožom ili sluznicom mogu prouzročiti upalnu reakciju.
H5 »Opasno«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ograničeni rizik za zdravlje.
H6 »Toksično«: tvari i pripravci (uključujući vrlo otrovne tvari i pripravke) koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu prouzročiti ozbiljni, akutni ili kronični rizik za zdravlje, pa čak i smrt.
H7 »Karcinogeno«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati rak ili povećati njegovu učestalost.
H8 »Nagrizajuće«: tvari i pripravci koji u kontaktu mogu uništiti živo tkivo.
H9 »Zarazno«: tvari i pripravci koji sadrže održive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se vjeruje ili se pouzdano zna da uzrokuju bolesti kod ljudi i drugih živih organizama.
H10 »Reproduktivno toksično«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati nenasljedne urođene deformacije ili povećati njihovu učestalost.
H11 »Mutageno«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili proguta ili ako prodru u kožu, mogu uzrokovati nasljedne genetske defekte ili povećati njihovu učestalost.
H12 » Otpad koji u dodiru s vodom, zrakom ili kiselinom oslobađa toksične ili vrlo toksične plinove.
H13 »Senzibilizirajuće«: tvari i pripravci koji, ako ih se udiše ili ako prodru u kožu, imaju sposobnost izazvati reakciju hipersenzibilizacije tako da kod daljnjeg izlaganja toj tvari ili pripravku dolazi do karakterističnih štetnih učinaka.
H14 »Ekotoksično«: otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odgođene rizike za jedan ili više sektora okoliša.
H15 »Otpad sposoban na bilo koji način, nakon zbrinjavanja, rezultirati drugom tvari, primjerice ocjedna voda koja posjeduje bilo koje od gore navedenih svojstava.
Očevidnik Osobe koje sudjeluju u djelatnostima gospodarenja otpadom i proizvođači otpada obvezni su voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada. Očevidnik se sastoji od Obrasca ONTO (internog dokumenta koji se vodi papirnato ili elektronički) i Pratećih listova (ukoliko se otpad upućuje na obradu/oporabu/zbrinjavanje izvan mjesta nastanka).
ONTOU, ONTOG (Očevidnik za ulja, očevidnik za gume) Gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje su regulirane zasebnim pravilnicima (ulja, gume), postoje obveze vođenja očevidnika na posebnim obrascima (ONTOU, ONTOG).
ONTO-P (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada) Osoba koja obavlja djelatnost prijevoza otpada i/ili djelatnost sakupljanja otpada, postupkom prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu, obvezna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada.
Prateći list (PL-O) Dokument koji posjednik otpada mora popuniti i predati uz svaku pošiljku otpada prilikom predaje tvrtki ovlaštenoj za gospodarenje otpadom.
SUR (Skladišni ulaz robe) Ulaz sirovine (čistog ulja) u Vašu tvrtku.
ZUO (Zapisnik o ulazu otpada) Zapis o ulazu otpada u očevidnik.
ZIO (Zapisnik o izlazu otpada) Zapis o izlazu otpada (otpad se predaje na daljnju obradu ili zbrinjavanje)
DFKSO (Deklaracija o fizikalno-kemijskim svojstvima otpada) Predaje se ovlaštenom skupljaču/obrađivaču uz prateći list za opasni otpad kada je godišnja količina opasnog otpada manja ili jednaka jednoj toni ili kad su u pitanju otpadna vozila, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, akumulatori i otpadni kondenzatori kojima nije moguće uzeti prosječan uzorak u svrhu ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava otpada.
DOP (Dokument o prometu) Formular koji predstavlja transportnu dokumentaciju o kretanju svake pojedine pošiljke opasnog otpada od točke odakle je njegovo kretanje započelo do trenutka tretmana i/ili odlaganja, kojeg ispunjava pošiljatelj i primatelj opasnog otpada.
OPP (Obavijest o prekograničnom prometu) Prateći dokument za postupak prekograničnog prometa otpadom.
PLPPNO (Prateći list za prekogranični promet neopasnim otpadom) Formular u koji se unose podaci o: osobama odgovornim za pošiljku otpada, ključnom broju otpada iz Kataloga otpada i djelatnosti u kojoj je nastao, vrsti i količini otpada u pošiljci, datumu slanja pošiljke, postupku oporabe i/ili zbrinjavanja, datumu primitka otpada od strane uvoznika/primatelja otpada te količini i datumu primitka otpada u postrojenju za oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.
Plan gospodarenja otpadom (PGO-PO) Plan proizvođača otpada koji se izrađuje za četverogodišnje razdoblje u kojem se planira trend nastajanja otpada, mjera za smanjivanje nastajanja otpada te načini oporabe i/ili zbrinjavanja.
ROO (Registar onečišćavanja okoliša) ROO je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Hrvatska agencija za okoliš i prirodu kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje.
NKD lista Popis razreda djelatnosti prema NKD (Nacionalna klasifikacija djelatnosti)
PL-PPO (Prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnoga otpada) Vlastiti proizvodni otpad obveznik će prijaviti kao proizvođač, a ukoliko obveznik prijavljuje otpad koji nije sam proizveo vlastitom djelatnošću, ali ima odgovornost zbrinuti ga, tada će otpad prijaviti kao posjednik te dostaviti nadležnom tijelu u županiji.
Prijava ispusta (PI-1) Obrazac se popunjava na nivou operatera tvrtke i dostavlja nadležnome tijelu ovlaštenome za vođenje Registra onečišćavanja okoliša na čijem se području nalazi sjedište tvrtke.
Prijava ispusta (PI-2) Obrazac ispunjava odgovorna osoba u organizacijskoj jedinici i dostavlja ga nadležnome tijelu ovlaštenome za vođenje Registra onečišćavanja okoliša na čijem se području nalazi organizacijska jedinica.
Prijava ispusta u zrak (PI-Z) Obrazac se ispunjava podacima o ispuštanju onečišćujućih tvari u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora i dostavlja se nadležnom tijelu ovlaštenom za vođenje ROO na toj lokaciji.
Prijava ispusta u vode i /ili more (PI-V) Obrazac se ispunjava podacima o ispuštanju i/ili prijenosu otpadnih voda u vode i/ili more, odnosno sustav javne odvodnje te se dostavlja nadležnom tijelu ovlaštenom za vođenje ROO na tom području.
Ispuštanje komunalnih otpadnih voda (KI-V) Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje te dostavlja ispunjeni obrazac nadležnom tijelu u županiji.
Prijava ispusta u tlo – obrada otpada na/u tlu (PI-T-D2) Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja je proizvođač otpada i to posebno za svaku vrstu proizvodnog otpada kojeg unosi u tlo bilo na lokaciji unutar organizacijske jedinice ili van organizacijske jedinice te dostavlja ispunjeni obrazac nadležnom tijelu.
Prijava ispusta u tlo – duboko utiskivanje otpada u tlo (PI-T-D3) Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja je proizvođač otpada, posebno za svaku vrstu proizvodnog otpada kojeg unosi u tlo bilo na lokaciji unutar organizacijske jedinice ili van organizacijske jedinice te dostavlja ispunjeni obrazac nadležnom tijelu.
Proizvođač otpada Svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.
Posrednik Pravna ili fizička osoba koja organizira oporabu, skupljanje i zbrinjavanje otpada.
Prijevoznik otpada Pravna ili fizička osoba koja prevozi otpad.
Sakupljač otpada Pravna ili fizička osoba koja skuplja, razvrstava i prevozi otpad.
Sakupljanje otpada Djelatnost sakupljanja otpada uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište.
Zbrinjavatelj otpada Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost oporabe/zbrinjavanja na temelju dozvole za gospodarenje otpadom.
Oporaba otpada Svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju otpadom sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe (NN 94/13).
Postupci oporabe otpada R1 Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije
R2 Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala
R3 Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala
R4 Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala
R5 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala
R6 Regeneracija otpadnih kiselina ili lužina
R7 Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje onečišćenja
R8 Oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora
R9 Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponovne uporabe ulja
R10 Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekološkog poboljšanja
R11 Upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom navedenim pod R1 – R10
R12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 – R11
R13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 – R12
PU Priprema za ponovnu uporabu
Zbrinjavanje otpada Svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. Zakona o održivom gospodarenju otpadom sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada (NN 94/13).
Postupci zbrinjavanja otpada (D) D1 Odlaganje otpada u ili na tlo
D2 Obrada otpada na ili u tlu
D3 Duboko utiskivanje otpada
D4 Odlaganje otpada u površinske bazene
D5 Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište
D6 Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/oceane
D7 Ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukapanje u morsko dno (potapanje otpada)
D8 Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1 – D12
D9 Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1 – D12
D10 Spaljivanje otpada na kopnu
D11 Spaljivanje otpada na moru (Ovaj je postupak zabranjen zakonodavstvom EU-a i međunarodnim konvencijama)
D12 Trajno skladištenje otpada
D13 Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D1 – D12
D14 Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D1 – D13
D15 Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D1 – D14
Druga obrada otpada PP Priprema prije oporabe ili zbrinjavanja